PRIVACY POLICY

Het privacybeleid van de ZWITSERSE APOTHEEK, de online apotheek voor België.

Artikel 1 – Voorwoord

Onze site zwitserseapotheek.com  hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verzamelen, behandelen en gebruiken enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor een economisch rationeel en relevant gebruik van onze diensten.

Daarom leven wij strikt de Belgische  ‘Wet  van  8  december  1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen en de Europese Richtlijn 95/46/CE van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Artikel 2 – Algemeen

De vennootschap Zwitserse Apotheek NV, met maatschappelijke zetel te  Luitenant Lippenslaan 1, 2140 Borgerhout, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 415.900.522 (hierna “Zwitserse Apotheek”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website van Zwitserse Apotheek.

Voor alle vragen omtrent dit Privacybeleid kunt u ons contacteren:

· via mail: info@zwitserseapotheek.be

·via het contactformulier op onze website

·Per post:

Zwitserse Apotheek NV
Luitenant Lippenslaan 1
2140 Borgerhout
Belgie

Wij zijn ons bewust van het belang van het respect voor uw privéleven bij het gebruik van de Dienst en van het belang dat u daaraan hecht.

Wij doen er daarom alles aan om uw privéleven te respecteren in het kader van uw gebruik van onze site.

Wij verzamelen enkel persoonlijke informatie wanneer deze op vrijwillige basis wordt gegeven.

Door gebruik te maken van de Dienst erkent u dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden in dit Privacybeleid evenals de geïmpliceerde doelstellingen en verwerkingsmethodes en dat u hiermee instemt. Door de invoerschermen en/of formulieren op de Site in te vullen met uw persoonsgegevens en deze te valideren, stemt u in met het gebruik van deze gegevens binnen de grenzen aangegeven in dit Privacybeleid.

Artikel 3 – De gegevens en de doeleinden

3.1 De verwerkte gegevens

De persoonsgegevens zijn informatie die uw persoonlijke identiteit zou kunnen onthullen. Informatie die niet in verband kan worden gebracht met specifieke personen behoort hier niet toe.

Door gebruik te maken van de Dienst stemt u ermee in dat wij tijdens het bezoek, volgens de hierna beschreven voorwaarden en principes, de volgende persoonsgegevens verzamelen en behandelen: 

· Uw naam, voornaam en geboortedatum en alle informatie van die aard die nodig is voor uw identificatie;

· Uw postadres, uw vaste en mobiele telefoonnummers, uw e-mailadres en alle informatie van die aard die nodig of nuttig is voor de uitvoering en opvolging van de bestelling (met inbegrip van de levering, de dienst na verkoop, etc.) ;

· Uw informatie betreffende de betalingsinstrumenten nodig voor de betaling van uw bestelling (bijv.: nummer van de bankkaart, vervaldatum);

· Uw domein en IP-adres, automatisch gedetecteerd;

·  Informatie betreffende het gebruik van de Dienst (met inbegrip van de geraadpleegde pagina's);

·  De geschiedenis van uw bestellingen op onze site;

· De gegevens met betrekking tot uw gezondheid die u ons heeft verstrekt bij uw uitwisselingen met onze farmaceutische adviseurs;

·  Over het algemeen, alle informatie die u vrijwillig gegeven heeft, bijvoorbeeld bij het gebruik van de site of het plaatsen van een bestelling op de site.

3.2 De doeleinden van de verwerking

Alle gegevens die wij verzamelen en opslaan worden enkel verwerkt en gebruikt met het doel uw bestellingen en hun betaling te kunnen behandelen, uw toegang tot de aanbiedingen op onze site te verzekeren, Onze klantenopvolging te verzekeren en een hoog niveau van farmaceutische veiligheid en een professionele en kwaliteitsvolle farmaceutische behandeling te bieden.

Over het algemeen worden deze gegevens verzameld voor de volgende doeleinden: 

·      Registreren van uw contracten en bestellingen, facturatie, versturen van promotie-informatie voor onze diensten;

·     Informatie aan u doorgeven, onder andere via e-mail, over producten en soortgelijke diensten die wij leveren;

·    Onder voorbehoud van uw instemming met deze optie, informatie aan u doorgeven, onder andere via e-mail, over andere producten en diensten die wij aanbieden;

·    U snel contacteren;

·     Uw vragen beantwoorden en uw interesses identificeren;

·      In het geval van frauduleus gebruik van een betalingsinstrument, dit registreren in een bestand betreffende betalingsproblemen. Een onregelmatig of abnormaal gebruik kan aanleiding geven tot een specifieke behandeling.

 

Artikel 4 – Gebruik van “cookies”

De site maakt gebruik van cookies. Een “cookie” is een kleine informatiebestand dat automatisch wordt geregistreerd op uw computer wanneer u deze site bezoekt.

Zij hebben tot doel uw toegang tot de site te vergemakkelijken, bepaalde functies toe te laten en uw navigatie en ervaring op de site te optimaliseren. Zij kunnen ook worden gebruikt om de presentatie van de site voor elke bezoeker te personaliseren.

Via de cookies wordt geen enkele software geïnstalleerd op uw computer, zij bevatten geen virus en brengen uw computer op geen enkele wijze schade toe.

Door het vakje aan te vinken wanneer u de site voor de eerste keer bezoekt of door uw gebruik van de Dienst voort te zetten, stemt u ermee in dat één (of meerdere) cookie(s) wordt (worden) geïnstalleerd op uw computer, waardoor bijvoorbeeld informatie kan worden opgeslagen betreffende uw browser, de gebruikte taal, uw besturingssysteem en meer over het algemeen uw navigatie op onze site, en u stemt ermee in dat wij vervolgens toegang hebben tot deze gegevens. De opslag of de toegang tot de informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de hiervoor vermelde doeleinden.

U kunt de cookies in zekere mate beheren en u verzetten tegen het gebruik ervan door uw browser op de meest geschikte wijze in te stellen. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te verwijderen van de harde schijf van de computer, om alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te geven wanneer een cookie zal worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over deze functies kunt u de instructies van uw browser of uw hulpscherm raadplegen. Opgelet, bepaalde functies en programma's van de site kunnen niet meer beschikbaar zijn wanneer cookies worden verwijderd of geblokkeerd.

 Artikel 5 – Beveiliging en vertrouwelijkheid

5.1 Vertrouwelijkheid

Al uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt, met respect voor de bepalingen betreffende de gegevensbescherming.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van onderaannemers, die wij zorgvuldig en strikt selecteren met het oog op de uitvoering van de Dienst. Genoemde onderaannemers handelen enkel op onze instructies en voor onze rekening. Zij nemen de maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van uw gegevens en respecteren dit Privacybeleid.

Wij geven geen enkele van uw gegevens door aan derden voor publiciteitsdoeleinden en wij verhandelen uw gegevens niet.

Wij behouden ons het recht voor de persoonsgegevens bekend te maken aan een wettelijke overheid of wanneer wij te goeder trouw aannemen dat deze bekendmaking vereist is:

 ·     Om de geldende wet- en regelgeving na te leven;

·      Om de rechten of op de site verkochte goederen, de site of gebruikers van de site te beschermen of te verdedigen;

·     Indien dwingende omstandigheden dit rechtvaardigen, ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst, de site of het publiek.

 Uw persoonsgegevens zijn, desgevallend, bestemd voor onze aanbieders van betaalinstrumenten of beveiliging van betalingen, Onze leveringsdienstverleners, Onze handelspartners. Indien dit door de wet wordt vereist, wordt uw instemming gevraagd of wordt u de mogelijkheid tot weigering geboden vóór elke gegevensoverdracht.

5.2 Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe een maximale veiligheid te bieden bij uw gebruik van de site. Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe teneinde de gegevens die wij verwerken te beschermen tegen al dan niet opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang van onbevoegde personen. Alle gegevens die u doorgeeft via de site worden beschermd door het certificaat SSL . Secure Socket Layer (SSL) is een protocol dat is ontwikkeld om de beveiliging te garanderen van via het internet doorgegeven gegevens. De browsers Microsoft Internet Explorer, Firefox en Chrome ondersteunen dit protocol. SSL is gebaseerd op cryptografie met openbare sleutel.

Artikel 6 – Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de Dienst worden bewaard gedurende de duur die strikt nodig is om de doeleinden te bereiken vermeld in bovenvermeld artikel 3.

Artikel 7 – Uw rechten

U beschikt over het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en het recht deze te rectificeren. U kunt uw verzoeken tot raadpleging, rectificatie of bezwaar aan ons richten via de contactgegevens vermeld in artikel 2 van dit Privacybeleid.

U kunt de rectificatie vragen van verkeerde, onnauwkeurige of onvolledige gegevens.

U beschikt over het recht gratis bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

De e-mails of newsletters die u eventueel ontvangt bevatten een link waarop u kunt klikken om geen promotionele informatie meer van ons te ontvangen.

Artikel 8 – Gebruik van de diensten van derden

Onze Site maakt gebruik van de diensten aangeboden door derden en met name de diensten aangeboden door Google Inc., Twitter en Facebook.

8.1 Het gebruik van de diensten van Google Inc.

De volgende diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) worden gebruikt op onze site:

Gebruik van de knop Google Plus

Onze site heeft plugins van Google Inc. geïntegreerd. De Google-plugins zijn te herkennen aan het Google Plus-logo op onze site. Wanneer u een Google Plus-knop activeert door er een keer op te drukken, maakt deze plugin een directe verbinding tussen uw browser en Google. Google ontvangt zo de informatie dat u onze pagina heeft bezocht met uw IP-adres. Indien u op de Google Plus-knop klikt wanneer u verbonden bent met uw Google-account, kunt u inhouden van onze site aanbevelen op uw Google-account. Google registreert dat u een +1 heeft toegekend aan een inhoud evenals de geraadpleegde informatie op de pagina toen u op +1 klikte. Uw +1 kan worden voorgesteld aan andere internetgebruikers in de vorm van een vermelding met uw profielnaam en foto, in de zoekresultaten of op uw Google-profiel, of op andere plaatsen (op websites of aankondigingen op internet). In deze context registreert Google informatie over uw activiteiten betreffende de +1 knop teneinde haar diensten voor u en andere gebruikers te verbeteren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u het privacybeleid raadplegen van Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy

Wij wijzen u erop dat wij, als leverancier van de site, niet geïnformeerd worden over de inhoud van de doorgegeven gegevens noch over het gebruik ervan door Google. Indien u niet wenst dat Google het bezoek aan onze site koppelt aan uw Google-gebruikersaccount, activeert of gebruikt u de Google Plus-knop niet of logt u uit bij uw Google-gebruikersaccount.

8.2 Gebruik van de Twitter-deelknop

Plugins van het sociale netwerk voor microblogging Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”) zijn geïntegreerd op Onze Site. Op de Site zijn de Twitter-plugins (Twitter-knoppen) te herkennen aan het Twitter-logo. Hier vindt u een overzicht van de Twitter-knop: http://dev.twitter.com/.

Wanneer u onze site bezoekt, maakt deze plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en Twitter. Twitter ontvangt zo de informatie dat u onze pagina heeft bezocht met uw IP-adres. Indien u op de Twitter-knop klikt wanneer u verbonden bent met uw Twitter-account, kunt u een link delen naar inhouden van onze site op uw Twitter-account. Op die manier kan Twitter het bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u het privacybeleid raadplegen van Twitter: http://twitter.com/privacy

Wij wijzen u erop dat wij, als leverancier van de site, niet geïnformeerd worden over de inhoud van de doorgegeven gegevens noch over het gebruik ervan door Twitter.

Indien u niet wenst dat Twitter het bezoek aan onze site koppelt aan uw Twitter-gebruikersaccount, activeert of gebruikt u de Twitter-knop niet of logt u uit bij uw Twitter-gebruikersaccount.

U kunt de privacyinstelling van uw Twitter-account wijzigen in de instellingen van uw account: http://twitter.com/account/settings.

8.3 Gebruik van sociale plugins van Facebook

Onze site gebruikt zogenaamde sociale plugins van het sociale netwerk facebook.com (“Facebook”). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Voor gedetailleerde informatie over de verschillende functies van de plugins en hun visuele identiteit, kunt u de volgende site raadplegen: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. De plugins zijn te herkennen aan één van de Facebook-logo's (een witte “f” op een blauw vierkant of het teken van de “opgestoken duim”) of de vermelding “Sociaal Plugin Facebook”.

Daar onze site social plugins integreert brengt Facebook via uw browser een verbinding tot stand met de servers van Facebook wanneer u ze opent. Wij hebben geen enkele invloed op de reikwijdte van de gegevens verzameld door Facebook met behulp van deze plugins en Wij kunnen u dus slechts informeren voor zover Onze kennis strekt: via de sociale plugins wordt de informatie doorgegeven aan Facebook dat u onze site heeft bezocht. Wanneer u op dat moment verbonden bent met Facebook, kunnen uw bezoek aan onze site evenals alle interacties met betrekking tot de sociale Facebook plugin (bijv. kliks op de knop “Vind ik leuk”, toevoegingen van commentaar, etc.) gekoppeld worden aan uw Facebook-profiel en geregistreerd worden door Facebook. Zelfs als u geen Facebook-profiel heeft is het niet uitgesloten dat Facebook uw IP-adres registreert.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensinzameling door Facebook en uw rechten en de mogelijke instellingen betreffende de bescherming van uw privéleven, kunt u het privacybeleid raadplegen van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. U vindt er een overzicht van de instelmogelijkheden van uw persoonlijk Facebook-profiel om uw privéleven en uw hiermee samenhangende rechten te beschermen. Om te vermijden dat Facebook de bovenvermelde gegevens verzamelt bij uw bezoek aan onze site en als u een Facebook-account heeft, moet u uitloggen van uw Facebook-account voor uw bezoek.

Om te vermijden dat Facebook toegang heeft tot uw gegevens met betrekking tot onze site of andere internetsites, kunt u Facebook-plugins uitsluiten via een extensie voor uw browser, bijvoorbeeld “Facebook Blocker”, beschikbaar op: http://webgraph.com.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy  Policy.

Artikel 10 – Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat Zwitserse Apotheek jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

 


Fabrikanten

PayPal