Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepaling

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door de apotheek de ZWITSERSE APOTHEEK NV in de schoot van haar internet-apotheek De ZWITSERSE APOTHEEK, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website de ZWITSERSE APOTHEEK leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2. IDENTITEIT VAN DE ZWITSERSE APOTHEEK

ZWITSERSE APOTHEEK NV
Luitenant Lippenslaan 1 2140 Antwerpen  België

Email: info@zwitserseapotheek.be
Telefoonnummer : 03 270 02 66 (van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur)

BTW identificatienummer: BE 0452.900.522  APB 111003

Apotheker-titularis : Apr Willemse Lieve

3. BEGRIPPEN

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site van de  ZWITSERSE APOTHEEK wordt verstaan onder:

3.1. ZWITSERSE APOTHEEK: De website van de apotheek ZWITSERSE APOTHEEK NV waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

3.2. Klant: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website van de ZWITSERSE APOTHEEK.

3.3. Bestelling: De aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de  de ZWITSERSE APOTHEEK NV en de klantt van de internet-apotheek  ZWITSERSE APOTHEEK met betrekking tot de producten die worden aangeboden via de ZWITSERSE APOTHEEK NV.

3.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per categorie,...) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via  ZWITSERSE APOTHEEK.

3.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door de apotheek de ZWITSERSE APOTHEEK NV via de online apotheek ZWITSERSE APOTHEEK.

3.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

4. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5. VOORWERP

De apotheek ZWITSERSE APOTHEEK NV biedt met haar online-verkoop producten aan die gewoonlijk verkocht worden in apotheken, met uitzondering van geneesmiddelen op medisch voorschrift.

De klant maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 6). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 12). De ZWITSERSE APOTHEEK bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 7).

6. PRODUCTEN

Enkel de producten die voorzien zijn van een productfiche op de site van de ZWITSERSE APOTHEEK kunnen aangekocht worden. De Belgische wetgever verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen (inclusief de geneesmiddelen die worden verstrekt zonder medisch voorschrift), enkel de farmaceutische producten kunnen worden verkocht aan niet-ingezetenen van België.

6.a. Waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

6.a.1 Tal van producten aangeboden door de ZWITSERSE APOTHEEK in het bijzonder de voorschriftvrije geneesmiddelen) moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

6.a.2 De informatie verschaft door de ZWITSERSE APOTHEEK wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat de ZWITSERSE APOTHEEK niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker.  

6.a.3 De ZWITSERSE APOTHEEK houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

6.a.4 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert de ZWITSERSE APOTHEEK formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

6.a.5 De ZWITSERSE APOTHEEK benadrukt dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op de apotheker-titularis voor gevolg kunnen hebben dat een geplaatste bestelling geen doorgang kan vinden, indien de bestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

7. BESTELLING

7.1. Al de informatie bezorgd door de klant, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. De ZWITSERSE APOTHEEK kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

7.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

7.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt de ZWITSERSE APOTHEEK aan de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de klant heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

7.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt de ZWITSERSE APOTHEEK zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

7.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal de ZWITSERSE APOTHEEK via e-mail de klant over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

7.7 De bestelling is pas definitief van zodra a) DE ZWITSERSE APOTHEEK deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan DE ZWITSERSE APOTHEEK, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

 

8. LEVERING

8.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt de ZWITSERSE APOTHEEK zich er toe om de bestelde producten naar de klanten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de vertraging zijn beschikbaar op de website van de ZWITSERSE APOTHEEK.

8.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen.  

 8.3. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de klant of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

8.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan de ZWITSERSE APOTHEEK en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

8.6. De klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

9. KLACHTEN

9.1. Gelieve klachten over de uitvoering van de overeenkomst zoals elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, te melden via onze contactpagina.

9.2. Bij de ZWITSERSE APOTHEEK ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ZWITSERSE APOTHEEK binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. Herroepingsrecht 

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen: 
Voor alle producten BEHALVE geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het herroepingsrecht van toepassing VOOR of NA de verzending van het pakje door Zwitserse Apotheek NV
Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht enkel VÓÓR de verzending van het pakje door Zwitserse Apotheek NV BEHALVE wanneer deze producten een of meerdere productiefouten vertonen. In dat geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:

- ofwel de klantendienst contacteert via de contactpagina.
- ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

U verbindt zich ertoe ons de goederen te retourneren, binnen een termijn van uiterlijk veertien (14) kalenderdagen volgend op de kennisgeving van uw wens tot herroeping.

De verzendkosten zijn voor onze rekening als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan ons toe te schrijven is. Is dit niet het geval, dan zijn de rechtstreekse kosten van de terugzending voor uw rekening.

Wij betalen U het bij uw bestelling betaalde bedrag terug uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop wij in kennis gesteld zijn van uw beslissing tot herroeping van deze overeenkomst. Wij behouden ons echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot wij de goederen ontvangen hebben. Wij gaan over tot de terugbetaling door hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als dat wat U heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel overeenkomen met U.

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van de goederen vast te stellen.

10.2 De uitzonderingen op het herroepingsrecht

De bestelling van de volgende goederen geeft geen recht op herroeping:

  • De Goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid;

  • Goederen gefabriceerd volgens uw specificaties of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

  • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden.

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand (download) .

 

11. PRIJS

11.1. De prijs vermeldt op de product data-sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

11.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

11.3. De ZWITSERSE APOTHEEK behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

11.4. De prijzen en het aanbod van de geneesmiddelen en medische apparatuur zijn geldig tot wijziging van de prijzen toegestaan voor het Ministerie van Economische Zaken.

12. BETALING

12.1. De prijs van de goederen is te betalen cash of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

12.2. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de aangeboden betaalmiddelen

12.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

12.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke de instelling voor de beveiligd bankbetaling. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. De instellingen voor de beveiligde bankbetaling en de ZWITSERSE APOTHEEK zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De ZWITSERSE APOTHEEK NV (alsook de apotheek-titularis) kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

13.2. De aansprakelijkheid van de ZWITSERSE APOTHEEK NV of de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

13.3. De aansprakelijkheid van de ZWITSERSE APOTHEEK NV zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De klant engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

14. GARANTIE

14.1 De ZWITSERSE APOTHEEK garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De ZWITSERSE APOTHEEK garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door de ZWITSERSE APOTHEEK geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door de ZWITSERSE APOTHEEK geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruikvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

14.2 In geen enkel geval kan de  ZWITSERSE APOTHEEK verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van de ZWITSERSE APOTHEEK is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

14.3 De ZWITSERSE APOTHEEK geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

14.4  de Wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen is van toepassing.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

15.2. De ZWITSERSE APOTHEEK is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De klant beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij de ZWITSERSE APOTHEEK.

15.3. De ZWITSERSE APOTHEEK verbindt zich er toe om de gegevens van hun klanten nooit aan derden door te geven.

15.4. De klant heeft de mogelijkheid om inzage in zijn persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren via de pagina Mijn Account.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site  de ZWITSERSE APOTHEEK mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van de ZWITSERSE APOTHEEK NV. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. De ZWITSERSE APOTHEEK NV geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

17. TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

17.1. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en de ZWITSERSE APOTHEEK zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en de ZWITSERSE APOTHEEK zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De ZWITSERSE APOTHEEK is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen.

17.2. Er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/

Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.


Fabrikanten

PayPal