Uw herroepingsrecht

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen: 
Voor alle producten BEHALVE geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het herroepingsrecht van toepassing VOOR of NA de verzending van het pakje door Zwitserse Apotheek NV
Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht enkel VÓÓR de verzending van het pakje door Zwitserse Apotheek NV BEHALVE wanneer deze producten een of meerdere productiefouten vertonen. In dat geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:


- ofwel de klantendienst contacteert via de 
contactpagina.
- ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

U verbindt zich ertoe ons de goederen te retourneren, binnen een termijn van uiterlijk veertien (14) kalenderdagen volgend op de kennisgeving van uw wens tot herroeping.

De verzendkosten zijn voor onze rekening als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan ons toe te schrijven is. Is dit niet het geval, dan zijn de rechtstreekse kosten van de terugzending voor uw rekening.

Wij betalen U het bij uw bestelling betaalde bedrag terug uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop wij in kennis gesteld zijn van uw beslissing tot herroeping van deze overeenkomst. Wij behouden ons echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot wij de goederen ontvangen hebben. Wij gaan over tot de terugbetaling door hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als dat wat U heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij wij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel overeenkomen met U.

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van de goederen vast te stellen.

De uitzonderingen op het herroepingsrecht

De bestelling van de volgende Goederen geeft geen recht op herroeping:

  • De Goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid;

  • Goederen gefabriceerd volgens uw specificaties of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

  • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden.

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand (download) .


Fabrikanten

PayPal